BOOK PUBLICATION BOARD

BOOK PUBLICATION BOARD

Prof. Lokesh Jain
Professor, Dept. of Rural Management
Faculty of Management and Technology
Gujarat Vidyapith,
Gandhinagar (Gujarat)
lokeshcsrm@yahoo.co.in

Dr. Nirmal Jain
National General Secretary, Bharatvarshiya Digamwar Jain Shrutsamwardhni Mahashabha
Principal,Hira Lal Jain Sr Sec School,
Sadar Bazar Delhi
jainnirmalkumar_delhi@yahoo.com

Dr. Manisha Jain
Director,
Prachya Vidhya Evam Jain
Sanskrati Sanrakshan
Sansthan, Ladnun (Rajasthan)
drmanishajain108@gmail.com